صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > در باره ما و از ما > از سوی همکاران وب سایت > در سوگ مریم یوسفی

نسخه قابل چاپ


در سوگ مریم یوسفی

شنبه 11 ژوئيه 2009


مريم يوسفی کوشنده آزادی و برابری زنان در روز 17 تير ماه ، هشت ژوئيه بر زندگی خود نقطه پايان گذاشت . مريم تا آنجا که توانست در راه تحقق آرمانهائی که بدان باور داشت کوشيد. در صف جمهوری خواهان لائيک و دمکرات بود و از کوشندگان پرشور حقوق زنان. روز 13 تير برای شرکت در تظاهرات همبستگی با مبارزات مردم ايران به بروکسل رفته بود .

مريم در نامه هائی که خطاب به همسر و همراهش شيدان وثيق و خواهرش ميترا نوشته از نزديکانش خواسته که غمگين نباشند. کاری سخت دشوار.

رفتن عزيزان و ياران غمی بزرگ است. ما در اين غم با عزيزان و ياران مريم شريکيم و در اين لحظات رنج و حسرت برای همه نزديکان مريم خاصه دوست گرامي مان شيدان وثيق صبر آرزو می کنيم .

شبکه بين المللی همبستگی با مبارزات زنان ايران

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0