صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > در باره ما و از ما > چهره ما، تاریخ ما

چهره ما، تاریخ ما

آخرين ها : 27 اكتبر 2012.

جمهوری اسلامی با سرکوب و سانسور به حذف گونه گونگی چهره زنان در ايران کمر بسته است. نزديک به سی سال است دستگاه تبليغاتی اسلام گرايان شب و روز به کار است تا صدا، چهره و تاریخ زنان آزاديخواه و برابری طلب را انکار و حذف کند. حجاب اجباری زنان نماد حکومت مذهبی تام گرا ست که به نام منافع " امت" شهروندان را "بندگانی" می خواهد تحت ولايت فقيه، و آنان را که به الگوی ايدئولوژيک او "نه" می گويند " گمراه " و "بيگانه پرست" قلمداد می کند. بی هيچ مبالغه اما درخشان ترين گواه شکست اين سیاست حضور فعال صد ها هزار زن ايرانی است که پيوسته و مداوم تبليغات حکومت را بی اعتبار می کنند.

در اين صفحه ما با روايت سرگذشت زنانی که از همراهان اين شبکه می باشند و نيز آنان که در گذشته و حال برای آزادی و برابری زنان ايران گام برداشته اند، در حجاب برداری از چهره چند گونه و چندگانه زنان دگرانديش ايرانی مشارکت می کنيم.

اين صفحه میخواهد ورقی باشد در دفتر تاريخ شفاهی زنان لائيک و دگرانديش ايرانی، و ستون های آن برای پذيرش روايات هريک از ما باز است. پس بیاییم قلم برداريم و آنچه را که باید ثبت کرد بازگوییم.


0 | 10 | 20

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0